Nieuwe pagina 2
 Home  Bestuur  Contact


   
       
 

 

 
     
     
  Privacy verklaring    
 
     
  AED Alert laarbeek - Disclaimer Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (https://www.aedalertlaarbeek.nl/) bezoekt, zich aanmeldt als vrijwilliger of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Stichting AED – Alert Laarbeek
Ruitjensakker 21
5737HB Lieshout
 
Telefoonnummer: 06-57340026
KvK-nummer: 55547680
 
https://www.aedalertlaarbeek.nl/
info@aedalertlaarbeek.nl
 
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.
 
Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.
 
Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:
 
1 afhankelijk van de oproeplocatie in de gemeente, de in een kring om die oproeplocatie woonachtige vrijwilligers per sms te kunnen oproepen voor reanimatie met eventueel gebruik van een AED, tot dat de professionals aanwezig zijn om de reanimatie over te nemen;
2  te bewaken dat de vrijwilliger over een geldige reanimatie bevoegdheid beschikt in overeenstemming met de kwaliteitscriteria van de Reanimatieraad en te attenderen op herhalingscursussen voor behoud van die geldige reanimatie;
3 de minimumleeftijd van 18 jaar te hanteren om reanimatie met gebruik van een AED te kunnen verrichten;
4 de vrijwilliger te attenderen op en zich op kunnen geven voor herhalingscursussen voor behoud van een geldige reanimatiebevoegdheid;
5 de vrijwilliger vrijblijvend te informeren via een nieuwsbrief over reanimatie, gebruik AED, algemene informatie over Stichting e.d.;
6 in de gaten te houden of de gegevens van de vrijwilligers zowel op de website van de Stichting als van Hartslagnu.nl met elkaar overeenkomen.

 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
 
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkerovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden van de Stichting uit te kunnen voeren verwerken wij uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

 
1 Voor- en achternaam / initialen / meisjesnaam;
2 Adresgegevens;
3 Nummer mobiele of vaste telefoon;
4 Ouder dan 18 jaar;
5 E-mailadres;
6 Waar de vrijwilliger een cursus heeft gevolgd en de geldigheid daarvan;
7 Wanneer de vrijwilliger inlogt en welke pagina’s deze bezoekt en vanaf welk IP adres;
8 Berichten die vastgelegd worden tussen verwerker en vrijwilliger op de site;
9  Gegevensvergelijking via een export bestand van Hartslagnu.nl ter controle of de gegevens  up to date zijn voor een oproep.

U hebt ook rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@aedalertlaarbeek.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. U krijgt zo snel mogelijk een reactie op het verzoek.
 
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@aedalertlaarbeek.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups (web host) en DNSSEC.
 
Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
 
©EenvoudigRecht.nl

 
 
       
 
  WHP-design